Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) představují smluvní ujednání mezi Artistmarket, s.r.o., IČ: 076 27 815, se sídlem Rovná 18, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 76488, jako provozovatelem platformy yuy.cz (dále též „YUY“ nebo „Provozovatel“) na straně jedné a Uživatelem na straně druhé (dále též společně „Smluvní strany“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky představují smluvní ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem a upravují jejich vzájemná práva a povinnosti. Pokud není písemně mezi Smluvními stranami stanoveno jinak, nebo není písemně platnost některých ustanovení Obchodních podmínek mezi Smluvními stranami vyloučena, použijí se pro vzájemný vztah Provozovatele a Uživatele tyto Obchodní podmínky.

1.3 Další nedílnou součástí Smlouvy jsou dokumenty, které za nedílné součásti Smlouvy výslovně označí Smluvní strany nebo Obchodní podmínky.

1.4 Uživatel užíváním Platformy uzavírá Smlouvu s Provozovatelem a vyjadřuje tak svůj souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek a je s nimi srozuměn.


2. DEFINICE POJMŮ

2.1 Platformou“ se rozumí online výběrové tržiště provozované Provozovatelem za pomocí Systému YUY prostřednictvím webové stránky yuy.cz.

2.2 Smlouvou“ se rozumí Smlouva o užívání platformy YUY uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem.

2.3 Uživatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání Platformy YUY s Provozovatelem.

2.4 „Tvůrcem“ se rozumí osoba, nebo skupina osob, oprávněná užívat Platformu za účelem nabízení Zboží, která prošla schvalovacím procesem Provozovatele a se kterou v návaznosti na tento schvalovací proces Provozovatel uzavřel smlouvu o poskytování služeb platformy YUY.

2.5 Kupujícím“ se rozumí jakýkoliv Uživatel, jenž má zájem prostřednictvím Platformy uzavřít s Tvůrcem kupní smlouvu, jejímž předmětem je Zboží, nebo která s Tvůrcem takovou smlouvu uzavírá.

2.6 Zbožím“ se rozumí umělecké produkty tvůrčí duševní činnosti, které Tvůrce prostřednictvím Platformy nabízí Kupujícím. Tvůrce je ve vztahu ke Zboží jeho autorem nebo výrobcem.

2.7 Systémem YUY“ se rozumí soubor software a hardware tvořící jednotný funkční celek sloužící k provozování Platformy a zajišťující její funkčnost, který je vlastněný Provozovatelem, nebo který z jeho vůle provozování Platformy a zajištění její funkčnosti slouží.

2.8 OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2.9 Autorským zákonem“ se rozumí zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


3. SLUŽBY PLATFORMY YUY

3.1 Platforma YUY nabízí služby výběrového online tržiště, poskytujícího prostor Uživatelům nakupovat Zboží od Tvůrců za podmínek stanovených Smlouvou a Obchodními podmínkami.

3.2 Provozovatel zásadně nenabízí prostřednictvím Platformy své zboží a jakkoliv se neúčastní uzavírání kupních smluv mezi Tvůrci a Kupujícími. Pokud Provozovatel nabízí Kupujícím prostřednictvím Platformy své zboží, je o tomto Kupující vždy řádně ze strany Provozovatele informován. Prodej vlastního zboží Provozovatele Kupujícím nemá, a ani nemůže mít, jakýkoliv vliv na vznik účasti Provozovatele na kupních smlouvách uzavíraných mezi Tvůrci a Kupujícími.

3.3 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není v žádném případě odpovědný za jakékoliv plnění závazků Tvůrce či Kupujícího z jimi uzavíraných kupních smluv, zejména pak, za zaplacení kupní ceny Kupujícím, dodání Zboží Tvůrcem či za dodržení standardu jakosti Zboží. Provozovatel v žádném případě neprovádí kontrolu nabízeného Zboží a negarantuje splnění smluv či jakýchkoliv jiných dohod mezi Tvůrci a Kupujícími.


4. UŽÍVÁNÍ PLATFORMY YUY

4.1 Uživatel je oprávněn Platformu užívat pouze v souladu s podmínkami stanovenými v těchto Obchodních podmínkách.

4.2 Prostřednictvím Platformy jsou oprávněni nakupovat Zboží všechny následující kategorie osob:

a) Fyzické osoby / fyzické osoby starší 15 let ;
b) Právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku;

4.3 Uživatel je povinen zdržet se při užívání Platformy jakýchkoliv aktivit, jež by narušovaly její běžný chod, zejména pak je povinen zdržet se jakéhokoliv zasílání nevyžádaných obchodních sdělení dalším Uživatelům či Tvůrcům (spamming), zveřejňování jakýchkoliv neschválených nabídek zboží či služeb, stejně jako se dopouštět jakéhokoliv jednání, které by mohlo naplňovat kteroukoliv ze skutkových podstat nekalé soutěže dle § 2976 OZ, jako je např. zlehčování, podplácení, porušení obchodního tajemství, či dotěrné obtěžování. Uživatel je povinen při užívání Platformy ctít zásady slušnosti a dobrých mravů, stejně jako dodržovat veškeré platné zákony České republiky.

4.4 Uživatelé mají povinnost v souvislosti s užíváním Platformy zdržet se užívání jakéhokoliv software či kódů, skript nebo příkazů, jež by byly způsobilé narušit fungování Systému YUY nebo by měly za cíl porušit nebo obejít zabezpečovací mechanismy Systému YUY implementované Provozovatelem k zajištění řádného fungování Systému YUY. Uživatelé mají zakázáno pokoušet se pomocí jakéhokoliv software či kódů, skript nebo příkazů měnit chování Systému YUY, blokovat či měnit obsah Platformy, či se snažit pro sebe nebo jiného získat jakoukoliv neoprávněnou výhodu ve vztahu k užívání Platformy YUY.


5. NÁKUP ZBOŽÍ

5.1 Kupující bere na vědomí, že Zboží nabízené prostřednictvím Platformy není nabídkou ze strany Provozovatele, a že prodávajícími Zboží jsou zásadně vždy Tvůrci. V případě, že Provozovatel nabízí prostřednictvím Platformy jeho vlastní zboží, použijí se na něj ve vztahu k prodeji tohoto zboží ustanovení článků 5, 6 a 7 těchto Obchodních podmínek ve stejném rozsahu, jako by se použila na Tvůrce.

5.2 Kupní smlouva týkající se Zboží vzniká mezi Tvůrcem a Kupujícím. Provozovatel se zásadně žádným způsobem neúčastní na uzavírání kupních smluv mezi Tvůrcem a Kupujícím a nevznikají mu ve vztahu k žádné z těchto stran jakékoliv povinnosti.

5.3 Nákup Zboží provádí Kupující prostřednictvím Platformy. Kupující v rámci Systému YUY vytvoří objednávku, o níž je Tvůrce automatizovaně informován prostřednictvím Systému YUY. Tvůrce je povinen na základě vytvořené objednávky Kupujícího objednané Zboží neprodleně odeslat způsobem, který Kupující v objednávce zvolil. O tomto odeslání je Tvůrce povinen Kupujícího bezodkladně informovat. Okamžikem informování Kupujícího je mezi Tvůrcem a Kupujícím uzavřena kupní smlouva.

5.4 Tvůrce má právo objednávku Kupujícího dle čl. 6.3 výše odmítnout, a to zcela, nebo i z části. O tomto odmítnutí je Tvůrce povinen Kupujícího informovat.

5.5 Kupujícímu vůči Provozovateli nevzniká žádný nárok na úhradu jakékoliv majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s protiprávním jednáním Tvůrce. Provozovatel však poskytne potřebnou součinnost Kupujícímu při uplatňovaní svých práv vůči Tvůrci.

5.6 Kupující má povinnost Provozovateli a Tvůrci poskytnout své osobní údaje sloužící k jeho identifikaci a následné možnosti zaslání Zboží. Provozovatel je povinný tyto údaje zabezpečit způsobem uvedeným v čl. 10 těchto Obchodních podmínek. Provozovatel prohlašuje, že s Tvůrci uzavřel smlouvu týkající se zpracování osobních údajů Kupujících.


6. PRÁVA A POVINNOSTI Z KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Veškerá práva a povinnosti z kupní smlouvy mezi Kupujícím a Tvůrcem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními OZ, stejně jako v přiměřeném rozsahu těmito Obchodními podmínkami.

6.2 Provozovatel nenese odpovědnost za vzájemné plnění povinností Tvůrce a Kupujícího vyplývajících z jimi uzavřené kupní smlouvy. Provozovatel však může poskytnout kterékoliv ze stran potřebnou součinnost za účelem zajištění řádného splnění závazku vyplývajícího z kupní smlouvy.

6.3 Za jakost nabízeného Zboží je odpovědný pouze Tvůrce. Tvůrce dále ručí Kupujícímu za to, že nabídkou Zboží nedochází k neoprávněnému zásahu do práv jakýchkoliv třetích osob, zejména pak do práv autorských a s ním souvisejících v souladu s příslušnými ustanoveními Autorského zákona.

6.4 Jakékoliv vady Zboží, stejně jako jeho reklamace a případné vrácení řeší Kupující přímo s Tvůrcem. Provozovatel v rámci Platformy umožňuje kontakt Kupujícího s Tvůrcem.

6.5 Jestliže je Tvůrce podnikatelem ve smyslu § 420 a 421 OZ, použije se na vztah mezi jím a Kupujícím mj. i úprava § 1810 a násl. OZ. Tvůrce – podnikatel je v takovém případě odpovědný za dodržení veškerých povinností mu v tomto ohledu plynoucích vůči Kupujícím, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 OZ, zejména pak informační povinnosti dle § 1811 a 1820 OZ a poučovací povinnosti dle § 1829 OZ.

6.6 Kupující - spotřebitel má právo dle § 1829 OZ od kupní smlouvy uzavřené s Tvůrcem ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu. Toto právo uplatňuje Kupující - spotřebitel přímo vůči Tvůrci prostřednictvím formuláře pro vrácení zboží dostupného v rámci Platformy.

6.7 Právo dle § 1829 OZ Kupujícímu nepřísluší v případě koupě Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.8 Jakékoliv spory vzniklé z kupních smluv mezi Tvůrcem a Kupujícím – spotřebitelem je možné řešit pomocí mimosoudního řešení sporů dle čl. 13 těchto Obchodních podmínek.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Za bezvadnost Zboží při jeho převzetí Kupujícím odpovídá výhradně Tvůrce. Tvůrce zejména odpovídá Kupujícímu za to, že v době převzetí má Zboží ujednané vlastnosti, hodí se k účelu vymezenému v nabídce Zboží, má jakost odpovídající popisu Zboží v nabídce, bylo dodáno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti a že Zboží vyhovuje veškerým právním předpisům.

7.2 Kupující je povinen bezprostředně a v den převzetí Zboží zkontrolovat stav Zboží, jeho neporušenost a úplnost, a to včetně obalu Zboží. V případě zjevného poškození Zboží není Kupující povinen Zboží od dopravce převzít. Pokud se Kupující rozhodne nepřevzít Zboží z důvodu jeho zjevného poškození je povinen sdělit tuto skutečnost dopravci při převzetí a vytýkané poškození sepsat do přepravního listu. O skutečnosti nepřevzetí je dále Kupující povinen bezodkladně informovat Tvůrce, a to včetně informací o zjištěném poškození.

7.3 Okamžikem převzetí Zboží na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží. V případě, že Kupující nezkontroluje stav Zboží při převzetí, práva z vad, které mohl zjistit při této kontrole může uplatnit pouze pokud prokáže, že Zboží dané vady mělo již před přechodem nebezpečí škody na Kupujícího. Toto ustanovení nezbavuje Kupujícího možnosti uplatnit práva z vadného plnění dle těchto Obchodních podmínek.

7.4 Kupující uplatňuje práva z vadného plnění přímo u Tvůrce, a to na adrese sídla či provozovny Tvůrce uvedené v účtu Tvůrce.

7.5 V případě, že Tvůrce neuvedl v účtu Tvůrce adresu svého sídla či provozovny, případně za situace, kdy se Kupujícímu nedaří Tvůrce v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění zkontaktovat, zavazuje se Provozovatel Kupujícímu poskytnout veškerou potřebnou součinnost při uplatňování jeho práv z vadného plnění vůči Tvůrci, kterou po něm lze rozumně považovat.

7.6 Kupující je povinen při uplatňování práv z vadného plnění doložit datum koupě Zboží, a to zejména předložením daňového dokladu vztahujícího se ke koupi Zboží.

7.7 Doba pro uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „Záruční doba“) činí 24 měsíců, pokud není v nabídce Zboží uvedeno jinak. Tvůrce a Kupující si mohou ujednat Záruční dobu odlišně od tohoto ustanovení, za předpokladu, že takto sjednaná Záruční doba nebude odporovat příslušným donucujícím ustanovením OZ.

7.8 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou je Zboží v opravě.

7.9 Uplatnění práv z vadného plnění je Tvůrce povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. O uplatnění práv z vadného plnění vydá Tvůrce Kupujícímu protokol (dále jen „Protokol“), ve kterém uvede alespoň informace o datu uplatnění práv z vadného plnění, rozsah vytýkaných vad a způsob vyřízení, který si Kupující zvolil. Za vydání Protokolu je možné považovat i jeho zaslání Kupujícímu na e-mail uvedený při uplatnění práv z vadného plnění.

7.10 V případě, že bude uplatnění práv z vadného plnění Tvůrcem uznáno, má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění práv z vadného plnění.

7.11 Provozovatel zajistí, aby Tvůrce v rámci obchodního styku s Kupujícím postupoval při vyřizování uplatňování práv z vadného plnění způsobem dle ustanovení tohoto článku.

7.12 Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, Tvůrce je oprávněn sjednat si podmínky uplatnění práv z vadného plnění odlišně od ustanovení tohoto článku. Na tuto skutečnost musí být Kupující v rámci nabídky Tvůrcem výslovně upozorněn.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Provozovatel tímto informuje Uživatele o zpracování jeho osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a dalšími relevantními předpisy.

8.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že jeho osobní údaje zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jelikož je zpracování nutné pro účely plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy, poskytování služeb/produktů, vyúčtování, řešení, stížností či uplatňování nároků ze smluv. Uživatel tímto bere na vědomí, že poskytnutí jeho osobních údajů Provozovateli a jejich následné zpracování je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany Uživatele může mít za následek nemožnost plnění Smlouvy, a tudíž její neplatnost od počátku.

8.3 Osobní údaje Uživatelů mohou být dále zpracovávány pro účely zajištění řádného fungování Systému YUY, optimalizaci a zvyšování kvality námi poskytovaných služeb, stejně jako k informování Uživatele o nových službách a produktech Provozovatele. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování osobních údajů Uživatele je tedy nutné zejména pro zajištění těchto oprávněných zájmů Provozovatele:

a) Oprávněný zájem Provozovatele na zajištění řádného fungování Systému YUY;
b) Oprávněný zájem Provozovatele na zlepšování kvality poskytovaných služeb a případného vývoje služeb nových, např. webových stránek, prodeje svého zboží, soutěže apod.;
c) Zájem Provozovatele na zasílání obchodních sdělení svým stávajícím zákazníkům;
d) Obrana právních nároků Provozovatele;

8.4 Uživatel bere na vědomí, že v případech zpracování osobních údajů dle čl. 8.3 výše má kdykoliv právo vznést proti tomuto zpracování námitku dle čl. 21 GDPR.

8.5 Provozovatel zároveň s tím zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě projeveného souhlasu. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Účel tohoto zpracování, stejně jako jeho doba je vždy vyjádřena v konkrétním znění daného souhlasu udělovaného Uživatelem.

8.6 Za výše uvedenými účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

a) IP Adresa;
b) Cookies;

8.7 Provozovatel se tímto zavazuje dodržovat následující hlavní zásady ochrany osobních údajů:

a) při uchovávání a zpracování osobních údajů postupuje Provozovatel pouze v souladu s platnými právními předpisy;
b) osobní údaje Uživatele jsou používány pouze způsobem a pro účely, o kterém je Uživatel řádně a předem informován;

8.8 Uživatel má vždy možnost Provozovatele jednouchými prostředky kontaktovat a uplatnit svá práva plynoucí mu z GDPR, a to zejména prostřednictvím Platformy, nebo e-mailem či telefonicky u příslušné kontaktní osoby.

8.9 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že jeho osobní údaje jsou poskytovány následujícím kategoriím příjemců:

a) zaměstnancům Provozovatele, kteří byli řádně proškoleni v oblasti nakládání s osobními údaji zpracovávanými Provozovatelem a kteří jsou zavázáni povinností mlčenlivosti;
b) Poskytovateli platební brány, se kterým Provozovatel uzavřel smlouvu o poskytování služeb;
c) Přepravním společnostem zajišťujícím distribuci zakoupeného Zboží;
d) Tvůrcům prodávajícím na platformě své Zboží;

8.10 Za účelem zasílání obchodních sdělení využívá Provozovatel služeb platformy MailChimp. V rámci využívání této služby předává Provozovatel Vaše osobní údaje do zahraničí, a to konkrétně do USA. Provozovatel platformy MailChimp, společnost The Rocket Science Group LLC se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 je společností certifikovanou v rámci programu Evropské Komise EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, který zajišťuje dostatečnou úroveň zabezpečení osobních údajů Uživatele při jejich předávání do USA.

8.11 S výjimkou využívání tohoto nástroje nemá Provozovatel v úmyslu předávat osobní údaje subjektů údajů do třetí země. Provozovatel se zavazuje Uživatele neprodleně informovat o jakémkoliv takovém předávání.

8.12 Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání Smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že v odůvodněných případech může doba zpracování osobních údajů překročit dobu trvání smluvního vztahu, a to zejména z důvodu uplatňování právních nároků Provozovatele z již zaniklých smluv. Provozovatel se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy nepřekročí zákonem stanovenou promlčecí lhůtu 10 let.

8.13 V případě zpracování prováděného z důvodů oprávněných zájmů Uživatele zpracovává Provozovatel osobní údaje vždy po dobu přiměřenou příslušnému oprávněnému zájmu. Provozovatel prohlašuje, že v žádném takovém případě nepřekročí doba zpracování předmětných osobních údajů dobu 3 let.

8.14 Tvůrce tímto bere na vědomí, že má na základě GDPR právo zejména:

a) požadovat po Provozovateli informace ohledně zpracování osobních údajů;
b) požadovat po Provozovateli opravu nepřesných osobních údajů;
c) požadovat po Provozovateli bezodkladný výmaz osobních údajů. Provozovatel má povinnost výmaz provést, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR;
d) požadovat po Provozovateli omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených GDPR;
e) požadovat po Provozovateli informace ohledně předávání osobních údajů třetím stranám;
f) v případech stanovených GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů Provozovatelem;
g) požadovat po Provozovateli přístup ke svým osobním údajům;
h) požadovat po Provozovateli poskytnutí osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tvůrce má právo takto poskytnuté osobní údaje předat jinému správci, aniž by tomu Provozovatel bránil, a to v případech stanovených GDPR.
i) v případě pochybností o dodržování povinností Provozovatele souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.15 Provozovatel tímto informuje Tvůrce, že v rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

8.16 Tvůrce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.


9. OPATŘENÍ PROVÁDĚNÁ PROVOZOVATELEM

9.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kterémukoliv Uživateli, který porušil jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek, nebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek porušit, odepřít přístup ke službám poskytovaným Provozovatelem, a to jak dočasně, tak i trvale.

9.2 Provozovatel je oprávněn odepřít přístup na Platformu Uživateli zejména z následujících důvodů:

a) Uživatel porušil ustanovení čl. 4 těchto Obchodních podmínek;
b) Kupující bez přiměřeného důvodu odmítl převzít Zboží nebo plnit své povinnosti z kupní smlouvy;
c) Uživatel se dopustil jiného jednání, na jehož základě nelze po Provozovateli spravedlivě požadovat, aby Uživateli užívání Účtu nadále umožňoval;

9.3 Odepření přístupu provádí Provozovatel zásadně na dobu neurčitou. V případě, že k odepření přístupu dojde na dobu určitou je o délce této doby Uživatel ze strany Provozovatele informován přiměřeným způsobem.


10. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

10.2 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Uživatel podstatným způsobem poruší jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek, nebo se dopustí jednání, které výrazným způsobem poškozuje dobré jméno Provozovatele.

10.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu.


11. PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU YUY

11.1 Provozovatel provádí pravidelnou údržbu Systému YUY a za tímto účelem je oprávněn jeho provoz omezit, případně na určitou dobu zcela přerušit (dále jen „Výluka“). Uživatelé jsou Provozovatelem o každé plánované Výluce prostřednictvím Platformy v dostatečném předstihu informováni.

11.2 Uživatel bere na vědomí, že provoz Platformy může být dále omezen v důsledku nepředvídatelných problémů technického rázu v Systému YUY. V takovém případě se Provozovatel zavazuje dle svých možností zajistit odstranění daného problému tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu znovuzprovoznění Platformy.

11.3 Za jakékoliv přerušení či omezení provozu Platformy v důsledku výše uvedeného nepřísluší Uživateli jakákoliv kompenzace či náhrada škody.


12. VÝHRADA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

12.1 Veškerý obsah Platformy YUY tvoří výlučné duševní vlastnictví Provozovatele, nebo jeho partnery, včetně Tvůrců, a jako takový podléhá příslušné autorskoprávní a jiné ochraně. Jakékoliv jeho rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, stejně jako jiné formy užití, zejména pak včetně jakýchkoliv užití v rámci obchodního styku (dále též „Užití“) je možné pouze na základě výslovně a písemně udělené licence či jiného oprávnění ze strany Provozovatele, nebo jeho partnerů, včetně Tvůrců konkrétnímu uživateli . Jakékoliv Užití obsahu Platformy bez příslušného oprávnění znamená porušení příslušných ustanovení zákonů chránících duševní vlastnictví, stejně jako dalších aplikovatelných zákonů České republiky a může vést zejména ke vzniku nároku Provozovatele a jeho partnerů, včetně Tvůrců, na náhradu způsobené újmy, vydání bezdůvodného obohacení, stejně jako trestněprávní odpovědnosti.


13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

13.1 Na základě § 14 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje Provozovatel Uživatele - spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů, které by mohly v souvislosti s výkonem práv a povinností ze Smlouvy vzniknout. K mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi Uživatelem a Provozovatelem je příslušna Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.coi.cz/.

13.2 Uživatelé, kteří mají trvalé bydliště v některém ze států Evropského Hospodářského Prostoru mohou podat návrh o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra ve státě svého bydliště. Seznam Evropských spotřebitelských center je dostupný na https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en.

13.3 Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle OZ, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem. Za stejnopis s platností originálu se považuje i fotokopie, elektronická verze ve formátu pdf nebo scan těchto Obchodních podmínek, pokud nebude prokázáno jinak.

14.2 Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit, upravit nebo doplnit, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná doručením úplného znění Obchodních podmínek Uživateli. V případě, že Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, má právo písemně odstoupit od Smlouvy. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Obchodních podmínek nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Obchodních podmínek.

14.3 Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem, které nejsou blíže upraveny v těchto Obchodních podmínkách nebo Smlouvě, se řídí obecně závazným právním řádem České Republiky.

14.4 Pokud vztah související s užitím Platformy nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

14.5 Provozovatel je oprávněn kdykoli postoupit nebo převést svá práva a povinnosti dle Smlouvy na třetí osobu. Uživatel není oprávněn postoupit nebo převést práva či povinnosti dle Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

14.6 Provozovatel a Uživatel se zavazují, že všechny spory související, vyplývající nebo týkající se Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou řešit především smírně a vzájemnou dohodou. V případě, že dohoda není možná, spor bude řešit věcně a místně příslušný soud České Republiky.

14.7 Jednotlivé ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou vymahatelné nezávisle od sebe a neplatnost a / nebo nedobytnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek, s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto Obchodních podmínek zřejmé, že dané ustanovení Obchodních podmínek nemůže být oddělené od ostatních příslušných ustanovení Obchodních podmínek.

14.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.8.2019.