Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Správcem osobních údajů je společnost Artistmarket, s.r.o., IČ: 07627815, se sídlem Rovná 964/18, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 76 488, jako provozovatelem platformy yuy.cz (dále jen “Správce”).

1.2 Správce Vás, jakožto subjekt údajů, tímto informuje o následujících kontaktních údajích:

(a) Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše,
(b) Správce je možné kontaktovat písemně na e-mailové adrese ahoj@yuy.cz.

2. SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ

2.1 Přihlášením k našemu newsletteru nám, jakožto subjekt údajů, udělujete svůj výslovný, svobodný a informovaný souhlas zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR v rozsahu a k účelům uvedeným níže.

3. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 E-mailová adresa.

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Vaše osobní údaje uvedené v bodu 3bude Správce zpracovávat za těmito účely:

(a) Zasílání a distribuce newsletteru Správce;
(b) Zasílání a distribuce jiných obchodních sdělení Správce.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu 3 je Váš souhlas.

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Osobní údaje mohou být poskytovány následujícím kategoriím příjemců Osobních údajů:

(a) zaměstnancům a vedoucím pracovníkům Správce v rámci výkonu jejich pracovních povinností;
(b) dodavatelům marketingové a PR agendy Správce;
(c) dodavatelům IT a hostingových služeb Správce;
(d) poskytovatelům marketingové platformy MailChimp, společnosti The Rocket Science Group Llc, GA 30308.

6.2 Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle Správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

6.3 Aktuální seznam zpracovatelů Vám Správce poskytne na vyžádaní bez zbytečného odkladu oproti žádosti podané Správci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

6.4 Za účelem využívání služeb platformy MailChimp předává Správce Vaše osobní údaje do zahraničí, a to konkrétně do USA. Provozovatel platformy MailChimp, společnost The Rocket Science Group Llc je společností certifikovanou v rámci programu Evropské Komise EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, který zajišťuje dostatečnou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů při jejich předávání do USA. Aktuální seznam společností zahrnutých v tomto programu je dostupný na internetových stránkách www.privacysshield.gov.

7. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat do doby odvolání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 3 let od jeho udělení (dále jen „Doba zpracování“).

7.2 Po uplynutí Doby zpracování budete informován/a o možnosti udělení nového souhlasu s dodatečným zpracováním. Nebudete-li o této možnost informován/a, nebo nebude-li dodatečný souhlas udělen, zajistí Správce řádný výmaz Vašich osobních údajů.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1 Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

(a) právo kdykoliv tento souhlas odvolat,
(b) právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům,
(c) právo požadovat od nás informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů;
(d) právo na opravu Vašich osobních údajů,
(e) právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů,
(f) právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

(i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
(ii) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
(iii) jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.,

(g) právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlas,
(h) právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi,
(i) právo požadovat od nás informace ohledně předávání Vašich osobních údajů třetím stranám,
(j) právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
(k) právo vznést námitku proti zpracování. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu (účely zpracování jsou uvedeny v bodu 4), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu 1. Pokud takovou námitku vznesete, nebudeme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Konstatuji, že jsem si výše uvedené informace přečetl/a, že jsem jim porozuměl/a, a že souhlasím s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje v rozsahu a způsobem uvedeným výše.

9.2 Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu může být učiněno kliknutím na tlačítko „Odhlásit“ v patičce e.mailu obsahujícího nerwsletter či jiné obchodní sdělení Správce. Je též možné za tímto účelem Správce kontaktovat, a to jakýmkoliv způsobem uvedeným v bodu 1.3 výše.